Общи условия

Общи условия за туристическо пътуване:

І. ЗАПИСВАНЕ
Чл. 1. (1) Записването за организирано пътуване е възможно да се осъществи чрез телефон, факс или интернет, чрез туристически агент в страната или директно в офисите на Туроператора.
(2) В срок от 48 часа от получаване на резервацията Туроператорът може да:
1. потвърди изпратената резервация;
2. предложи алтернативни възможности, в случай, че местата са изчерпани.
(3) Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след потвърждение от страна на Туроператора и внасяне на капаро от страна на Потребителя.

ІІ. ВИЗИ
Чл. 2. (1) За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на банковата сметка на Туроператора и съобразно официалния фиксинг на БНБ в деня на плащането. Ако не е упоменато друго, в това число и на интернет страницата на Туроперотара, размерът на капарото, дължим от Потребителя е в размер на 30 % (тридесет на сто) от общата цена на организираното пътуване. Потребителят внася капарото в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок, в това число и на интернет страницата на Туроператора.
(2) Окончателно плащане на съответното организирано пътуване се извършва 30 (тридесет) дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго, в това число и на интернет страницата на Туроператора.
(3) Ранните записвания са валидни при резервация и плащане, направени в рамките на обявените за всеки хотел промоционални дати.
(4). Всяка една промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация ранно записване , се таксуват и заплащат по стандартни цени към датата на промяната.
(5) За всяка една промяна на (хотел , име на турист , дата , вид помещение) по договора след сключването му , по вида на Потребителя се удържа такса в размер на 20лв
(6). Потребителят има право в срок от 24 часа след сключване на договора и внасяне на капарото за резервация Ранно записване , да се откаже ,без да дължи неустойки и да му бъде върната цялата внесена до момента сума. В случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване без уважителна причина след упоменатия срок от 24часа , Потребителят , губи 100% от внесената сума.
(7).Потребителят има право да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение, в срок до 24 часа от датата на записване и внасяне на капаро.

(8) Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от Туроператора в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, Туроператорът може да предложи на Потребителя други възможности за настаняване. В случай, че Потребителят не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановено заплатения капаро.
(9) Увеличението на пакетната цена е възможно, но не по-късно от 20 дни преди датата на пътуването при наличието на една от следните причини: при покачване на цените на горивата, при промяна на стойността на транспортните разходи, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове (в случаите, в които туропе ратора плаща на чуждестранния си съконтрагент в USD или друга валута) в периода между сключване то на договора и датата на отпътуването. Цената на организираното пътуване мож е да се намалява.

(10) Туроператорът се задължава да информира в писмена форма Потребителя за промяната в пакетната цена срок до 3 дни от възникване на обстоятелствата по чл. 3, ал. 9 от настоящите Общи условия.
(11). Туроператорът установява всички цени и останалите условия по прогрмата и своевременно предприема мерки за известяване на техните изменения.Туроператорът има право да измення крайната цена по Договора ,когато след сключването му се променят с не по-малко от 3% компоненти ,участващи във формиране стойността на съответната почивка /екскурзия (превоз , хотел , ресторант , курсови разлики)

(12) В тези случаи Потребителят има право:
да приеме промяната в пакетната цена в срок до 3 дни след като бъде информиран за нея, чрез заплащане на  дължимата сума;
да не прие ме промяната в пакетната цена и да се откаже от пътуването, като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му.
(13) В случай на отказ от пътуването по предходната алинея, Потребителят получава платените суми в 7-дневен срок.
(14) Допълнителните услуги, които не са включени в основната цена на организираното пътуване, се заявяват и заплащат допълнително при сключване на договора, като възмож ностите и проме ните за тези услуги са описани към всяка програма. Зявяването на допълните лни услуги се явява не обходимо условие за тяхното приемане.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 4 (1) Туроператорът се задължава:
1. Да предостави в съответствие с Общите условия по този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
2. За пътуванията извън страната да осигури задължителна Медицинска застраховка на Потребителя, когато тя е включена в пакетната цена, по стандартните условия на застрахователните дружества: БУЛСТРАД, Дженерали, Алианц България ,ДЗИ и други и да предостави на Потребителя оригинал или копие на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването.
3. (1) По искане на Потребителя и срещу доплащане , Туроператорът може да го застрахова и за други рискове по време на пътуването.
(2) Потребители навършили 65 годишна възраст се застраховат задължително със завишена застрахователна премия. В тези случаи всеки потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.
(3) Потребители навършили 80 години следва да се застраховат самостоятелно срещу доплащане.
(4) Туроператорът предлага на Потребит еля в ъзможност за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване", срещу допълнително доплащане, което е в зависимост от цената на закупения пакет и срока на анулация и условията на конкретното застрахователно дружество, с което туроператорът има сключен договор.
Чл. 5 Туроператорът има право да не изпълни задълженията си подоговора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Ако Потребителят е внесъл капаро, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, капарото не се връща.

Чл. 6. Договорът за организирано пътуване може да бъде сключен и в електронна форма, когато касае предложение, публикувано на интернет страницата на туроператор или туристически агент, чрез поставяне на маркер в поле "Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване" и при спазване на съответните изисквания на Закона за електронната търговия и на Закона за защита на потребителите.

Чл. 7. Туроператорът има сключен договор за застраховка Отговорност на туроператора, със ЗAД „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" гр.София, бул. „Княз Дондуков" №59, с полица № 13160181240000001 валидна до 18.12.2019г., копие от която е неразделна част от Договора.

Чл. 8. (1) Туроператорът си запазва правото да промени превозвача с друг при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си.
(2) Туроператорът има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на общата цена заплатена от Потребителя, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите.
Чл. 9 (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това и са извън неговата воля, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ. Точният час и място на отпътуване от България, рег. номер на автобуса и телефона на съпровождащия представител от страна на ТУРОПЕРАТОРА се потвърждават 2 дни преди датата на отпътуване.
(2) Когато пътуването е с автобус, настаняването в превозното средство се извършва според датата на записване на всеки турист , а при предварително уведомяване от страна на Туроператора , някои специфични изисквания ,като желание за по -предни или определени седалки , могат да бъдат таксувани,
(3) Страните постигат съгласие, че Туроператорът в дните с висока натовареност, като официални празници и др., може да наема транспортни средства на лицензирани превозвачи, извън обявените в договора
Чл. 10 (1) Туроператорът си запазва правото да променя местата за настаняване на Потребителя в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.
(2) В случаите, когато не е събран необходимият минимум от турист и за начално от пътуване от съответен град, те се ув едомяват от Туроператора в седем дневен срок преди началната дата. Потребителит е за своя сметка и индивидуално се транспортират до населено място, от което има потвърдено отпътуване.
(3) При невъзможност за отпътуване от друго населено място на Потребителите се възстановява пълната стойност на пътуването при условията на всяка една от програмите.

чл.11 При дублиране на стаи от страна на хотела, Туроператорът си запазва правото да настани туристите в друг хотел , от същата или друга категория ,без да са дължими неустойки.
Чл.12 Туроператорът не носи отговорност за избора на хотел. Потребителят декларира с полагане на подписа си под настоящия договор ,че сам е взел решението за избора си.
Чл.13 Туроператорът не носи отговорност за категоризацията на хотелите ,предложени в офертите , тъй като те са категоризирани от оторизираните органи на съответната държава.
Чл.14 Туроператорът не носи никаква отговорност ,в случай че местните контрагенти, които предлагат допълнителни екскурзии,не могат да ги осъществят изцяло или частично.
Чл. 15 Потребителят се задължава:

1. При пътуваният а извън България да осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България.
2. Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителит е си, необходимо е той да притежава нотариално заверено сьгласие от другия родител).
3. Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4. Да спазва законите на страната, за която пътува.
5. Да се съобразява с решенията на водача на групата.От всички пътници се очаква да имат подходящо поведение спрямо останалите пътници и персонала , с който контактува по време на пътуването . Туроператорът си запазва правото да прекъсне пътуването на турист, който с поведението си , предизвиква раздразнение , проблеми или щети на останалите пътници , персонал или обектите . В този случай Туроператорът изисква туристът да напусне групата на първото възможно място ,без да носим каквато и да е отговорност или да дължим финансова компенсация , свързана с неговото прибиране или неизползваната част от туристическата програма.

6.При инциденти и нанесени щети на хотели , превозни средства , трети лица , Потребителят е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.

7. Туроператорът не носи отговорност ако по независещи от него причини , Потребителят бъде върнат от граничен пункт.Потребителят е длъжен сам да организира и финансира връщането си обратно. Туроператорът в този случай не дължи финансова компенсация , връщане на капаро или цялата сума на пакета.

8. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответ на профилактика съгласно международните медицински изисквания.

V. НАСТАНЯВАНЕ

Чл. 11. (1) Настаняването в хотелит е при пристигане се извършва след 14.00 часа, а освобождаването на стаите до 12.00 часа и е в зависимост от условията на всеки хотел. Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове и съгласно правилата на всеки хотел не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане.
(2) Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или All Inclusive.
(3) Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела.
(4) При настаняване на трима души в стая с три легла не се гарантира наличието на стандартни три легла. Трети възрастен или деца се настаняват в стандартно легло, само ако се заплати фамилна стая или апартамент.
(5) Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офисите или представителствата на Туроператора.
(6) PROMO ИЛИ ECONOMY стаи в хотелите са стаи на по-ниска цена , с оглед по-малък размер ,крайна стая ,стая без тераса , приземен етаж, по-малка баня , по-старо обзавеждане или някакъв друг проблем и Потребителят няма право на възражение във връзка с недостатъците на стаята.
(7) Точният час за отпътуване от България , номер на автобуса и съпровождащия водач , се съобщават 2 дни преди датата на отпътуване .
(8)Настаняването в автобусите е според датата на записване , но след Потребителите , които са заплатили за първи ,по-предни седалки .
(9) Всички деца имат седалка в автобуса

VІ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 12. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението на услугите, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.
Чл. 13. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
Чл. 14. (1) Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на  настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
1. Потребителя;
2. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им. По време на пътуването като такива се считат влошени метереологични условия, усложнена обстановка по пътищата, забавяне на граничните пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военни конфликти, и ограничения, природни бедствия, промяна на работно време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство по време на път и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне, от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. В тези случаи Туроператорът си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без да носи отговорност и да дължи неустойка за това. В хипотезата на случайно събитие или непреодолима сила страната, която се позовава на същите следва да представи надлежен документ/сертификат и др./, който удостоверява форсмажор, издаден от органа по правилата на местната компетентност на държавата, за която е налице хипотеза на форсмажор. При спазване на тези правила и представяне на съответния документ, Туроператорът се задължава да изпрати на Потребителя сума, равностойна на възстанове ната от партниращия контрагент/туроператор, хотелиер и т.н/, в срок от 10 работни дни, считано от датата на получаването й!
(2) Туроператорът не носи отговорност пред туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително оставени в стая на хотел или студио. В подобни случаи туроператорът лично или чрез негови контрагенти съдейства на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическта програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от Потребителя за негова сметка.
(3) Туроператорът не носи отговорност, не възмезвява и не компенсира туристи, които са се откзали от консумация на отделни услуги ли по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги. Туроператорът не възмедява и не компенсира туристи за разходи извън туристическия пакет. Туропе раторът не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен в  туристическия пакет.
Чл. 15. При отказ на граничните служби да допуснат влизане на Потребителя на територията на съответната държ ава,Туроператорът не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристиче ското пътуване ценa!
Чл. 16. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените Клаузи от Договора за организирано пътуване, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, елктронен адрес (e-mail) са в действителност тези, които могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и не отменно предаване на уведомлението. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока кате гория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за промяна на Договора за организирано пътуване.
Чл. 17. Приемането на промените по предходния член се удостоверява с допълнително споразумение към Договора за организирано пътуване.
Чл. 18. В случаите, посочени в чл. 16, Потребителят може да е откажe от договора без да дължи неустойка или обезще тение като има право да избира е дна от следните възможности:
1. Да му бъде предложено друго пътуване от същото или по високо качество;
2. Да му бъде предложено друго пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай Туроператорът е  длъжен да му възстанови разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване или да му бъдат  възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата на уведомлението за отказ.
VІІ АНУЛАЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. (1) Потребителят има право да се откаже от пътуването без санкция до 24 часа след записване и внасяне на капаро.
(2) В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
1. При пътуване в чужбина:
а) след изтичане на срока по ал.(1) и до 60 дни преди датата на пътуването - такса резервация – 40 лв. За всяка промяна относно резервация след първоначалното записване се удържа такса в размер на 30 лева.
б) от 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.
г) от 29 до 20 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването.
д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването.
е) по-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването.
2. При пътуване в страната:
а) след изтичане на срока по ал.(1) и до 20 дни преди датата на пътуването такса резервация 20 лв.
б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита.
в) от 13 до 7 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването.
г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването.
д) по-малко от З дни преди датата на пътуване то - 100% от общата стойност на пътуване то.
(3) При пътуване в чужбина при направена резервация с включени отстъпки за ранно записване или промоционални оферти и отказ на Потребителя след изтичане на срока по ал.(1) същият дължи следните неустойки:
а) след изтичане на срока по ал.(1) и до 60 дни преди датата на пътуването - в размер на капарото.
г) от 59 до 20 дни преди датата на пътуването – 100 % от общата стойност.
д) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – 100 % от общата стойност.
(2) При пътуване в страната при направена резервация с включени отстъпки за ранно записване и отказ на потребителя след изтичане на срока по ал.(1) същият дължи неустойки съгласно условията на конкретния хотел.
(3) При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с Потребителя, той губи платените на Туроператора суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по алинея 1,2,3,4 респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
(4) В случай, че Потребителят прекрати своята почивка /е кскурзия/ през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, вкючително и транспортните са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
(5) При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на Потребителя, Туроператорът има право да анулира пътуването, удържайки горе цитираните неустойки.
(6) При резервации Ранно записване , всяка една промяна на име на турист,тип настаняване , дата на пътуване , се таксуват и заплащат по стандартните цени на съответния хотел и се налага глоба в размер на 30лв.

VІIІ. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 20 (1) Всички спорове, касаещи изпълнение на настоящия договор, се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
(2) Рекламации се правят по време на пребиването на Потребителя в заявения хотел/ туристическия обект, като същите е желателно да се удостоверяват с двустранно подписан протокол ме ж ду представител на хотела/ туристическия обект и Потребителя.
(3) В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или не точно изпълнение на условията по настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно в писмена или устна форма да уведоми Туроператора или доставчика на услугите на Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
(4) В случаи, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена устна или писмена рекламация към Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването.
(5) Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени на ръководството на хотела през времето на  пребиваване то им в хотела. Оплаквания, незаявени на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.
(6) Всякакви услуги извън пакетите, закупени от Туроператора и платени в Република България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги Туроператорът не носи отговорност.
(7) Туроператорът се задължава а срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище поне на Потребителя.
(8) Потребителят може да подава жалби и оплаквания към КЗП на www.kzp.bg/

Всички права запазени за Белпрего ООД. Тези общи условия или отделни части от тях не могат да бъдат копирани, публикувани, въвеждани в информационни системи без изрично писмено съгласие на Белпрего ООД. "БЕЛПРЕГО" ООД 


ПОДАРЪЧЕН ВАУЧЕР:
Може да бъде използван в рамките на 3 месеца от датата на издаване- в рамките на 3 месеца,клиентът трябва да направи резервация в противен случай агенцията си запазва правото да го анулира.

ПОЛИТИКА НА БЕЛПРЕГО ООД ОТНОСНО СЪБИРАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ
Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)
Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на хостинг услуги, СуперХостинг.БГ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.


„БЕЛПРЕГО“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) БЕЛПРЕГО събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
Изпълнение на задълженията на БЕЛПРЕГО ООД по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо БЕЛПРЕГО ООД;
За целите на легитимния интерес на БЕЛПРЕГО ООД.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) БЕЛПРЕГО ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите ТУРИСТИЧЕСКИ услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите ПЪТУВАНИЯ ИЛИ НАСТАНЯВАНЕ, включително за следните цели:
създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
индивидуализация на страна по договора;
регистрация на участник в ПЪТУВАНЕ, организирано от БЕЛПРЕГО ООД или други туроператори,чийто услуги се използват;
счетоводни цели;
статистически цели;
защита на информационната сигурност;
обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата,подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за пътувания, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
(2) Белпрего спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Белпрего може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява БЕЛПРЕГО?
Чл. 3. (1) БЕЛПРЕГО извършва следните операции с личните данни за следните цели:
Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на ТУРИСТИЧЕСКИ услуги, регистрация ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ– целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения административен панел, Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за ТУРИСТИЧЕСКА услуга“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
Регистрация на потребител за целите на ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКАТЕ УСЛУГИ Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Регистрация на ПОТРЕБИТЕЛ“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
(2) БЕЛПРЕГО обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)
Цел, за която се събират данните: 
1) Регистрация на потребител;
2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на ТУРИСТИЧЕСКА услуга, между БЕЛПРЕГО и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.
Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на ТУРИСТИЧЕСКА услуга, между БЕЛПРЕГО и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Други данни, които БЕЛПРЕГО обработва – При влизане в нашия уебсайт БЕЛПРЕГО събира данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на ТУРИСТИЧЕСКИ услуги
ИЗДАВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА ЗА ПЪТУВАНЕ
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между БЕЛПРЕГО и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) БЕЛПРЕГО ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от БЕЛПРЕГО ООД от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) БЕЛПРЕГО ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от осъществуването на туристическата услуга. След изтичането на този срок, БЕЛПРЕГО ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2) БЕЛПРЕГО ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на БЕЛПРЕГО ООД или друго.
(3) БЕЛПРЕГО ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1) БЕЛПРЕГО ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) БЕЛПРЕГО ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от БЕЛПРЕГО ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.
(2) БЕЛПРЕГО ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от БЕЛПРЕГО ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) БЕЛПРЕГО ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но БЕЛПРЕГО ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до БЕЛПРЕГО ООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от БЕЛПРЕГО ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а БЕЛПРЕГО ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо БЕЛПРЕГО ООД;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) БЕЛПРЕГО ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до БЕЛПРЕГО ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди БЕЛПРЕГО ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на БЕЛПРЕГО.
(4) БЕЛПРЕГО ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от БЕЛПРЕГО ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на БЕЛПРЕГО ООД да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
БЕЛПРЕГО ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на БЕЛПРЕГО имат преимущество пред Вашите интереси.
Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на БЕЛПРЕГО ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от БЕЛПРЕГО ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от БЕЛПРЕГО ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. БЕЛПРЕГО ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от БЕЛПРЕГО ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако БЕЛПРЕГО ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) БЕЛПРЕГО ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:
е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15. За извършване на регистрация на ТУРИСТИЧЕСКА УСЛУГА и след подадена заявка от Ваша страна, БЕЛПРЕГО ООД предава необходимата информация към съответния ИЗПЪЛНИТЕЛ-хотелиер, застраховател, превозвач, туроператор, който обработва Вашите данни като администратор за целите на туристическата услуга.
Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
Други разпоредби
Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера и туристическите услуги към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
Чл. 20(1). Когато възлагате на БЕЛПРЕГО ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, БЕЛПРЕГО ООД действа в качеството на обработващ личните данни.
(2). В случаите по ал. 1, БЕЛПРЕГО ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които се обработват. БЕЛПРЕГО ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай СуперХостинг.БГ няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на СуперХостинг.БГ в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

ВАЖНО!!!
За всички резервации направени с различен % отстъпки, за различните периоди по Ранни записвания до 31.03.2019, за сезон Лято 2019
важат следните условия:

Условия за ранно записване:

Цените с включени отстъпки за ранно записване са валидни само при направена резервация и плащане до обявените за всеки хотел дати.

Не се допускат никакви промени при вече направена и платена резервация за ранно записване. При невъзможност на туриста да пътува при резервация за ранно записване, внесените и платени суми не се възстановяват.

В случай на отказ от пътуване при направена и платена резервация по ранно записване, сумата може да се използва за друга дата на пътуване с допълнително заплащане по стандартните тарифи, само ако са спазени сроковете за отказ от пътуване съгласно договор с клиента.

ВАЖНО!!! CITY TAX - РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ
Република Турция въвежда закон, публикуван официално в държавен вестник на 07.12.2019г. Закон №7194/05.12.2019.
Съгласно закона, Законодателният регламент ще започне от 01.04.2020 г. до 31.12.2020г.
Градската такса (City tax) ще бъде в размер на около 1-2 euro на човек на ден, в зависимост от хотела и ще се заплаща ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от туристите на място на рецепция.

 

 

КАЛЕНДАР